В поисках иллюзий

31 тра. 21:20


В основе серии работ «В поисках иллюзий» художницы - керамика Наты Поповой лежит интуитивное восприятие мира и тонкая чувственность.

Лица, погруженные в иные измерения ... архаично удаленные, и временно отстранённые, вызывают нечто первобытное и вечное ...

Они, Эти фигуры - проводники на пути к утраченными некогда ценностям, потерянным мечтам, и поэтому дорогом, что с рассветом зрелости и числом понимания растворилось ... во взрослой суетносты.

Иллюзии ... они нужны, чтоб избегать в пресносты.

Как в юности, так и в зрелости ...

***

В основі серії робіт «В пошуках ілюзій» художниці - кераміка Нати Попової лежить інтуїтивне сприйняття світу і тонка чуттєвість.

Особи, занурені в інші виміри ... архаїчно віддалені, і тимчасово відсторонені, викликають щось первісне і вічне ...

Вони, Ці фігури - провідники на шляху до втрачених колись цінностям, втраченим мріям, і тому дорогому, що на світанку зрілості і числом розуміння розчинилося ... в дорослому суєтності.

Ілюзії ... вони потрібні, щоб уникати в прісності.

Як в юності, так і в зрілості ...

Інші випуски
Більше відео